r e k l a m a

Apel do kobiet w ciąży!


Rekomen­dacje doty­czące postępowa­nia w przy­padku kobiet ciężarnych

2020-03-12 20:12:23 Szpital Pszczyna 477


Szpital w Pszczynie
 Szpital w Pszczynie

Wszys­tkie szpi­tale w wojew­ództwie śląskim otrzy­mały rekomen­dacje doty­czące postępowa­nia w przy­padku kobiet ciężarnych z rozpoz­naniem COVID-​19 lub pode­jrze­niem zakaże­nia koronawirusem.

Wyz­nac­zone są szpi­tale, które wskazane są jako właś­ciwe do prowadzenia, izo­lacji i opieki nad ciężarną z pode­jrze­niem zakaże­nia wirusem COVID-​19.

Przyszła mamo!

Jeśli zauważyłaś u siebie następu­jące objawy:

wysoka gorączka (powyżej 38 C)

bóle mięśniowe

duszność, kaszel

osła­bi­e­nie

w ostat­nim okre­sie (ok. 14 dni) prze­by­wałaś w obszarze zwięk­szonego ryzyka zakaże­nia lub miałaś kon­takt z osobą potenc­jal­nie zakażoną

udaj się bezpośred­nio do jed­nej z wyz­nac­zonych jednostek:

Wojew­ódzki Szpi­tal Spec­jal­isty­czny im. NMP, ul. Bial­ska 104/​118, 42 – 200 Częstochowa
Megrez Sp. z o.o. Wojew­ódzki Szpi­tal Spec­jal­isty­czny, ul. Edukacji 102, 43 – 100 Tychy
Zespół Zakładów Opieki Zdor­wot­nej, ul. Biel­ska 4, 43 – 400 Cieszyn
Szpi­tal Powia­towy, ul. Miodowa 14, 42 – 400 Zawiercie
Szpi­tal Rejonowy im. dr. J. Ros­tka, ul. Gamowska 3, 47 – 400 Racibórz
służy to Two­jemu bez­pieczeństwu i bez­pieczeństwu Two­jego dziecka!