r e k l a m a

Całkowity zakaz odwiedzin pac­jen­tów Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie


Całkowity zakaz odwiedzin pacjentów Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie oraz ograniczenie działalności medycznej placówki

2020-03-09 16:00:00 Powiat Pszczyński 2400


fot. Szpital w Pszczynie
 fot. Szpital w Pszczynie

Całkowity zakaz odwiedzin pac­jen­tów Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie oraz ograniczenie działalności medycznej placówki

W związku z wys­tąpi­e­niem na obszarze wojew­ództwa śląskiego stanu zagroże­nia epidemi­o­log­icznego wirusem SARS-​CoV-​2 wprowad­zono całkow­ity zakaz odwiedzin pac­jen­tów wszys­t­kich jed­nos­tek Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie. Zarządzenie dyrektora placówki w tej sprawie obowiązuje od 10 marca do odwołania.

Zgodnie z zarządzeniem, środki niezbędne pacjentom można przekazywać personelowi szpitala przy portierni w godzinach od 7.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 18.00.

Dostarczane środki muszą być opisane w następujący sposób:
opis zawartości paczki
imię i nazwisko pacjenta
data urodzenia pacjenta, dla którego środki są przeznaczone
nazwa oddziału, na którym przebywa pacjent

Od 10 marca do odwołania dla pacjentów ambulatoryjnych wstrzymana została praca poradni chirur­gicznej i ortope­dy­cznej, zakładu rentgen­odi­ag­nos­tyki (TK i RTG), zakładu reha­bil­i­tacji, lab­o­ra­to­rium anal­i­ty­cznego.

Dyrekcja wprowadziła także nowe zasady odbiera­nia pac­jen­tów po hos­pi­tal­iza­cji. Zarządzenie w tej sprawie precyzuje, w których godzinach pacjenci poszczególnych oddziałów mogą być odbierani lub samodzielnie opuszczać szpital. Wychodzić powinni wyjściem obok portierni.