r e k l a m a

Nowoczesny res­pi­ra­tor noworod­kowy trafił do szpitala


Kolejny sprzęt w ramach pomocy, jaką udziela Wielka Orkiestra

2020-09-09 12:10:28 Szpital 1503


Respirator
 Respirator

Odd­ział Neona­to­log­iczny otrzy­mał kole­jny sprzęt od Fun­dacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem jest to nowoczesny res­pi­ra­tor noworod­kowy. Gwoli przy­pom­nienia można zauważyć, że Szpi­tal został już obdarowany przez WOŚP kilka­krot­nie w ciągu ostat­nich dwóch lat. Otrzy­mal­iśmy inku­ba­tor, biliru­bi­nometr, lampę do fototer­apii, dwa kar­diomon­i­tory oraz sześć pomp infuzyjnych. W cza­sie epi­demii również zostal­iśmy objęci wspar­ciem WOŚP, co zaowocow­ało nowymi łóżkami do inten­sy­wnej opieki medy­cznej oraz maseczkami dla per­son­elu i pac­jen­tów z odpowied­nimi atestami.

Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy nasz Odd­ział Neona­to­log­iczny staje się coraz nowocześniejszy. Najważniejsze, żeby nasze maluchy były bez­pieczne i objęte bardzo troskliwą opieką, a rodz­ice mieli poczu­cie, że ich małe skarby zna­j­dują się w dobrych rękach. Wielka Orkies­tra Świątecznej Pomocy bardzo nam w tym pomaga.