r e k l a m a

Pszczyna: Nasz szpi­tal potrze­buje pomocy!


Szpital potrzebuje m.in: maseczek, gogli, rękaw­iczek, kom­bine­zonów, a także niezbęd­nego sprzętu medycznego

2020-03-26 09:32:40 Pszczyna 1128


Szpital Pszczyna
 Szpital Pszczyna


- Wszyscy jesteśmy teraz w trud­nej sytu­acji i się boimy. W o ile trud­niejszej sytu­acji są medycy – to oni muszą wal­czyć o życie i zdrowie pac­jen­tów bez względu na zagroże­nie. To oni są najbardziej narażeni na zakaże­nie koron­awirusem. A jed­nocześnie, tylko oni są w stanie nam pomóc! Dlat­ego apelu­jemy do wszys­t­kich, którzy chcą udzielić nam wspar­cia o przekazanie darow­izny na rzecz zakupu środ­ków ochrony indy­wid­u­al­nej: maseczek, gogli, rękaw­iczek, kom­bine­zonów, a także niezbęd­nego sprzętu medycznego - informuje dyrekcja Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Darow­iznę możesz wpłacić na spec­jal­nie do tego celu przez­nac­zone konto bankowe:

36 1020 2528 0000 0502 0505 0150
Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11, 43 – 200 Pszczyna

Dzięku­jemy za każdą pomoc!
Razem zad­ba­jmy o nasz per­sonel medy­czny i pacjentów!