r e k l a m a

Rada stwierdziła prawidłowość działania finansowego zarządu


Zarząd Powiatu Pszczyńskiego otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.

2019-06-21 15:30:30 Powiat Pszczyński 342


 

fot. Powiat Pszczyński
 fot. Powiat Pszczyński

Dochody powiatu w 2018 roku zaplanowano w wysokości 98.778.751 zł, a wydatki w kwocie 100.126.523 zł.

W trakcie roku dokonano zmian, w wyniku których dochody urosły do kwoty 113.533.869,69 zł, a wydatki wzrosły do kwoty 122.047.017,69 zł. Progresja w porównaniu do roku 2017 wyniosła aż 14%.

Ostatecznie do 31 grudnia 2018 roku dochody zostały osiągnięte w rekordowej wysokości 113.663.863,68 zł, natomiast wydatki w kwocie 112.632.504,43 zł.

- Bardzo dobre wykonanie dochodów przekraczające zaplanowane wartości zawdzięczamy wykonaniu ogółu dochodów własnych, które przekroczyły 100% uzyskaniu dotacji ze środków UE oraz dotacji z innych samorządów na zadania bieżące w wysokości wyższej od kwoty zaplanowanej. Niższe od zakładanego wykonanie wydatków spowodowane zostało m.in. oszczędnościami będącymi efektem przeprowadzanych postępowań przetargowych, oszczędnościami w zakresie opłat za energię w związku z łagodnym przebiegiem zimy - mówił Marek Dutkowski, skarbnik powiatu i wskazywał także na oszczędności powstałe w wydatkach na wynagrodzenia oraz brak konieczności zaciągania kredytu w rachunku bieżącym.

Tradycyjnie już znaczną część środków powiat pszczyński przeznaczył na remonty, modernizacje oraz utrzymanie dróg - łącznie ponad 28,5 mln zł, co stanowiło ponad 25% ogółu wydatków (w 2017 r. przeznaczono na ten cel 24,3 mln zł).

Dzięki środkom pozyskanym z gmin powiatu pszczyńskiego oraz z budżetu państwa w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej” możliwe było wyremontowanie kolejnych kilometrów dróg powiatowych. Do najważniejszych inwestycji należały: przebudowa ul. Wyzwolenia w gminie Suszec, kontynuacja przebudowy ulic Lompy i Topolowej oraz przebudowa ulic Korfantego i Sportowej w gminie Miedźna.

W ubiegłym roku powiat pszczyński przekazał kolejną pożyczkę w wysokości 1,3 mln zł, na spłatę zobowiązań rozłożonych na raty z tytułu zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i PFRON.

W 2018 roku powiat pszczyński przejął prowadzenie szpitala. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji zespołu powołanego do opracowania oferty i organizacji Szpitala Powiatowego w Pszczynie udało się uzyskać kontrakt NFZ, który pozwolił od sierpnia ponownie uruchomić szpital. Łączna suma kosztów, jakie poniósł powiat w związku z rozpoczęciem prowadzenia szpitala zamknęła się kwotą 4.707.201,60 zł (wsparcie dla CP Sp. z o.o. na uruchomienie 3.400.000 zł i suma wydatków remontowo-inwestycyjnych 1.307.201,60 zł).

Pozytywną opinię w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pszczyńskiego wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz komisje rady.

Radni najpierw przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r., a następnie większością głosów (17 za, trzy wstrzymujące, jeden przeciw) udzielili Zarządowi Powiatu Pszczyńskiemu absolutorium. Udzielenie absolutorium przez Radę Powiatu oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego Zarządu Powiatu.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu pszczyńskiego poprzedziło przedstawienie Raportu o stanie powiatu pszczyńskiego za 2018 rok, który jest pierwszym tego typu dokumentem przedłożonym Radzie Powiatu Pszczyńskiego oraz udostępnionym mieszkańcom. Raport kompleksowo opisuje działania samorządu powiatowego w ubiegłym roku. Następnie radni udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania za 2018 rok.

- Dziękuję dyrektorom, naczelnikom, kierownikom i pracownikom starostwa, radnym, którzy mieli okazję współpracować przy realizacji budżetu powiatu w 2018 roku. Dzięki państwu ten powiat jest tak prężny, tak się rozwija i może liczyć na jeszcze wielką perspektywę przed sobą. Dziękuję za chęć, wolę, dobrą współpracę, każdy gest, każde słowo krytyki, które pozwalają umacniać projekty, plany, intencje którymi posługujemy się, realizując wizję powiatu pszczyńskiego. Dziękuję pani staroście za to, że obecny zarząd kontynuuje rozpoczęte projekty, nadaje także nowego brzmienia, nowej jakości powiatowi - mówił Paweł Sadza, starosta pszczyński V kadencji.

- Dziękuję za pracę, dziękuję zespołowi. Przejmując obowiązki starosty i tworząc nowy zarząd, czujemy się spadkobiercami poprzedniego zarządu, bo mnóstwo dobrego się wydarzyło, powiat jest na dobrej ścieżce. Za okazane zaufanie bardzo dziękuję - podkreślała starosta Barbara Bandoła.

W 2018 roku funkcjonowały Zarządy Powiatu Pszczyńskiego dwóch kadencji:
Zarząd Powiatu Pszczyńskiego V kadencji: starosta pszczyński, Paweł Sadza (przewodniczący zarządu), wicestarosta pszczyński, Krystian Szostak oraz członkowie zarządu: Grzegorz Nogły, Zygmunt Jeleń i Stefan Ryt

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego VI kadencji: starosta pszczyński, Barbara Bandoła (przewodnicząca zarządu), wicestarosta pszczyński, Damian Cieszewski oraz członkowie zarządu: Grzegorz Nogły, Stefan Ryt i Grzegorz Wanot.